Odluka o odobravanju tabela sa cijenama za elektricnu energiju za period

Crna Gora
Regulatorna agencija za energetiku

Na osnovu čl. 40 i 51 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 28/10, 40/11 i 42/11), člana 29 Metodologije za utvrđivanje regulatornog prihoda javnog snabdjevača i regulisanih tarifa za snabdijevanje električnom energijom (''Službeni list CG'', br. 2/12 i

12/12) i člana 18 stav 1 tačka 6 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list

CG'', broj 7/11), postupajući po Predlogu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić - Javnog snabdjevača, broj 10-00-25255 od 06.07.2012.godine, za odobravanje tabela sa cijenama za električnu energiju, Odbor Regulatorne agencije za energetiku, na sjednici od 12. jula 2012. godine, donio je

O D L U K U

O ODOBRAVANJU TABELA SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

ZA PERIOD 01.08.2012. – 31.07.2015. GODINE (смотреть pdf)

I. TABELE SA CIJENAMA ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU

ZA PRVU GODINU REGULATORNOG PERIODA (01.08.2012. – 31.07.2013. godine)

  1. Elektroprivredi Crne Gore AD Nikšić odobravaju se tabele sa cijenama za električnu energiju, usluge i naknade, koje sadrže: kategoriju kupaca koji su priključeni na prenosni sistem električne energije, obračunske elemente, jedinice mjere, tarifna vremena, tarifne stavove za energiju, cijene i tarife za korišćenje prenosnog sistema, naknadu za snabdjevača i naknadu za operatora tržišta, a koje će se primjenjivati od 01. avgusta do 31. decembra 2012. godine, kako slijedi:

T1- Energija, usluge i naknade

Kategorija kupaca

Obračunski elementi

Jedinica mjere

Dnevni period

Tarifni stav

 

1

2

3

4

5

6

 

Aktivna energija

kWh

VT

5,2223

€c/kWh

   

kWh

MT

2,6111

€c/kWh

Direktni kupac

Reaktivna energija

kVArh

VT

1,0445

€c/kVArh

kVArh

MT

0,5222

€c/kVArh

 

KAP

Angažovanje prenosnog kapaciteta

kW

 

2,4522

€/kW

 

Gubici u prenosnom sistemu

kWh

VT

0,1983

€c/kWh

   

kWh

MT

0,0992

€c/kWh

 

Naknada snabdjevaču

mjesec

 

1,5998

€/kupcu

 

Naknada operatoru tržišta

mjesec

 

14.638,62

€/kupcu