Pravilnik o vizama i viznim obrascima

Na osnovu člana19 stav 6, člana 20 stav 3, člana 22 stav 8, člana 24 stav 5, člana 28 stav 2 i člana 97 stav 4 Zakona o strancima ("Službeni list CG", broj 82/08), Ministarstvo inostranih poslova donijelo je

Pravilnik o vizama i viznim obrascima (смотреть pdf)

Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 64/2009 od 22.9.2009. godine.

I UVODNA ODREDBA

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se ure/uju uslovi za izdavanje vize za kratki boravak (viza C) i vize za duži boravak (viza D), način izdavanja vize, obrazac zahtjeva za izdavanje vize, slučajevi u kojima je potrebno pribaviti prethodnu saglasnost organa uprave nadležnog za policijske poslove (u daljem tekstu: Policija), obrazac vize, način unošenja vize u putnu ispravu stranca, kao i obrazac za unošenje vize, uslovi za produženje roka važenja vize za kratki boravak (viza C) i obrazac zahtjeva za produženje te vize, način poništavanja izdatih viza, kao i sadržaj i način vo/enja evidencija o izdatim vizama, odbijenim zahtjevima za izdavanje vize i poništenim vizama.

Izrazi koji se u ovom pravilniku koriste za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II BLIŽI USLOVI ZA IZDAVANJE I PRODUŽENJE ROKA VAŽENJA VIZE ZA KRATKI BORAVAK (VIZA C) I VIZE ZA DUŽI BORAVAK (VIZA D)

Član 2

Viza za kratki boravak (viza C) strancu se može izdati ukoliko posjeduje garantno pismo fizičkog ili pozivno pismo pravnog lica, državnog organa u Crnoj Gori ili organizatora me/unarodnog skupa, odnosno manifestacije, obezbije/en smještaj, obezbije/ena sredstva za izdržavanje i zdravstveno osiguranje.

Garantno, odnosno pozivno pismo iz stava 1 ovog člana prilaže se, po pravilu, u originalu.

Garantno pismo treba da sadrži: ime i prezime, datum i mjesto ro/enja, adresu prebivališta ili boravišta, jedinstveni matični broj crnogorskog državljanina koji poziva stranca, odnosno broj odobrenja boravka (privremenog boravka ili stalnog nastanjenja) stranca koji boravi u Crnoj Gori u slučaju kad on poziva stranca, adresu i broj telefona, zanimanje, naziv i adresu poslodavca, porodične i druge veze sa strancem koji se poziva, ime i prezime, datum i mjesto ro/enja, državljanstvo, broj pasoša stranca koji se poziva, kao i podatke o tome da li stranac dolazi sa bračnim drugom i djecom, period u kojem će stranac boraviti u Crnoj Gori, mjesto boravka i adresu stanovanja tokom boravka u Crnoj Gori, broj posjeta, mjesto i datum sastavljanja, kao i potpis lica koje poziva stranca. Garantno pismo mora da bude ovjereno od strane nadležnog organa ili notara.

Pozivno pismo treba da sadrži: naziv, sjedište i matični broj pravnog lica, državnog organa u Crnoj Gori ili organizatora me/unarodnog skupa, odnosno manifestacije koje poziva stranca, ime i prezime stranca, datum i mjesto ro/enja, državljanstvo, broj pasoša, adresu i zanimanje stranca koji se poziva, naziv i adresu poslodavca, kao i razloge zbog kojih se stranac poziva u Crnu Goru, period u kojem će stranac boraviti u Crnoj Gori, broj posjeta, mjesto boravka i adresu stanovanja tokom boravka u Crnoj Gori, mjesto i datum sastavljanja, potpis ovlašćenog lica i službeni pečat.

Garantno, odnosno pozivno pismo može se prihvatiti kao dokaz o svrsi boravka, obezbije/enom smještaju ili posjedovanju sredstava za troškove izdržavanja za vrijeme boravka u Crnoj Gori, ukoliko se u njemu naznači da fizičko odnosno pravno lice preuzima obavezu smještaja i pokrića troškova boravka stranca u Crnoj Gori.

Član 3

Razlozi za produženje roka važenja vize za kratki boravak (viza C) iz člana 24 stav 2 Zakona o strancima (u daljem tekstu: Zakon) obuhvataju hitnu medicinsku pomoć, darovanja ljudskih organa, prirodne i druge katastrofe, nepredvi/ene doga/aje kod članova uže porodice (teška bolest, smrt i sl), okončanje službenih ili drugih poslovnih aktivnosti zbog kojih je viza izdata, kao i druge slučajeve kada to zahtijevaju humanitarni, profesionalni i lični razlozi ili viša sila.

Produženje vize iz stava 1 ovog člana, strancu se može odobriti ukoliko priloži odgovarajuću medicinsku, službenu i drugu dokumentaciju kojom se dokazuje postojanje razloga za produženje vize.

Policija je dužna da dostavi Ministarstvu inostranih poslova (u daljem tekstu: Ministarstvo) obavještenje koje sadrži: ime i prezime stranca, datum, mjesto i državu ro/enja, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave stranca, vrstu i broj ranije izdate vize, razloge za produženje vize, vrstu i broj nove vize, kao i mjesto i datum produženja vize.

Član 4

Viza za duži boravak (viza D) može se izdati strancu koji:

namjerava da boravi u Crnoj Gori radi obavljanja poslovnih i drugih djelatnosti, obavljanja stručnih poslova utvr/enih ugovorom o poslovno tehničkoj saradnji, o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji, o prenosu tehnologija i o stranim ulaganjima;

dolazi na službu u Crnu Goru u svojstvu člana diplomatsko-konzularnog predstavništva strane države ili me/unarodne organizacije akreditovane u Crnoj Gori, privrednog i kulturnog predstavništva, kao i članovima njegove porodice, odnosno članovima zajedničkog domaćinstva, koji imaju diplomatske ili službene pasoše.
III NAČIN IZDAVANJA VIZE

Član 5

Zahtjev za izdavanje vize (u daljem tekstu: zahtjev) stranac podnosi diplomatsko-konzularnom predstavništvu Crne Gore (u daljem tekstu: DKP) u državi čiji je državljanin odnosno u kojoj ima odobrenje privremenog boravka odnosno stalnog nastanjenja.

Obrazac zahtjeva i obrazac zahtjeva za produženje vize za kratki boravak (viza C) je bijele boje, veličine 21 x 29,7 cm, i sadrži: naznaku "Ovaj obrazac se ne naplaćuje", Grb Crne Gore, naziv: "ZAHTJEV ZA VIZU", ispod kojeg stoje naznake "izdavanje" i "produženje", prostor za fotografiju podnosioca zahtjeva i prostor za prijemni štambilj DKP ili Policije, mjesta za unos podataka o podnosiocu zahtjeva (prezime, bivše odnosno ro/eno prezime, ime, ime oca i majke, datum ro/enja, mjesto i država ro/enja, sadašnje državljanstvo/državljanstva, državljanstvo pri ro/enju, pol, bračno stanje, vrsta i broj putne isprave, naziv organa koji je izdao putnu ispravu, datum izdavanja i rok važenja putne isprave, broj lične karte, da li ima dozvolu za povratak ako boravi u zemlji koja nije zemlja njegovog porijekla, zanimanje), mjesta za unos naziva, adrese i broja telefona poslodavca, države odredišta, podataka o drugim izdatim vizama u poslednje tri godine i periodu njihovog važenja, podataka da li u slučaju tranzita postoji dozvola ulaska u treću zemlju, vrste vize, broja ulazaka, trajanja boravka, svrhe putovanja, imena, adrese odnosno naziva i sjedišta i broja telefona fizičkog, odnosno pravnog lica koje se posjećuje, adrese boravka u Crnoj Gori, podataka ko snosi troškove putovanja i boravka, novčanim sredstvima za izdržavanje, datuma dolaska u Crnu Goru i odlaska iz Crne Gore, načina putovanja, imena, prezimena i prezimena pri ro/enju bračnog druga, datuma i mjesta njegovog ro/enja, imena i prezimena djece i datuma njihovog ro/enja, izjave podnosioca zahtjeva o tačnosti unešenih podataka, saglasnosti da se njegovi podaci mogu provjeriti kod nadležnih organa Crne Gore i izjave da će napustiti teritoriju Crne Gore po isteku važenja vize ako mu viza bude izdata, adrese i broja telefona podnosioca zahtjeva, datuma i mjesta podnošenja zahtjeva i potpisa podnosioca zahtjeva, mjesta u koja ovlašćeni službenik DKP ili Policije unosi podatke o: datumu obrade zahtjeva, priloženoj dokumentaciji, o odluci po zahtjevu, vrsti izdate vize, broju

ulazaka, roku važenja, trajanju boravka, napomenama, kao i mjesto za potpis ovlašćenog službenika (Obrazac broj 1).

Obrazac zahtjeva štampa se na crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku a, izuzetno, može se štampati i na jeziku države u kojoj je podnijet zahtjev.

Stranac popunjava obrazac zahtjeva čitko štampanim slovima.

Član 6

Zahtjev se može podnijeti preko službenog, drugog fizičkog ili pravnog lica, u slučaju izdavanja vize:

imaocu diplomatskog ili službenog pasoša;
koja je zatražena notom organa nadležnog za inostrane poslove ili diplomatsko-konzularnog predstavništva druge države ili me/unarodne organizacije;
članovima grupe koja putuje u svrhu učešća u kulturnim, sportskim, naučnim ili privrednim manifestacijama;
za organizovano grupno turističko putovanje, ako su organizatori takvih putovanja akreditovani u DKP;
strancu koji je lice sa invaliditetom ili strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori radi liječenja, uz odgovarajuće punomoćje i medicinsku dokumentaciju;
uglednoj poslovnoj, naučnoj, kulturnoj i javnoj ličnosti
Član 7

Za stranca koji je maloljetan, odnosno poslovno nesposoban, zahtjev podnosi roditelj, odnosno njegov zakonski zastupnik.

Za stranca iz stava 1 ovog člana koji putuje bez pratnje zakonskog zastupnika, uz zahtjev se prilaže ovjerena saglasnost zakonskog zastupnika koja sadrži lične podatke o zakonskom zastupniku, svrhu i vrijeme boravka, vrijeme na koje se izdaje saglasnost i potpis zakonskog zastupnika.

Saglasnost iz stava 2 ovog člana mora biti prevedena na crnogorski ili engleski jezik i ovjerena od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Član 8

Uz zahtjev stranac je dužan da priloži važeću putnu ispravu i fotokopiju strane sa ličnim podacima, jednu fotografiju, dokaz o svrsi boravka u Crnoj Gori, dokaz o obezbije/enom smještaju, dokaz o posjedovanju sredstava za izdržavanje za vrijeme boravka u Crnoj Gori, kao i za povratak u državu iz koje dolazi ili za putovanje u treću državu, dokaz o sredstvu putovanja i namjeri povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu, dokaz o zdravstvenom osiguranju i dokaz o uplati konzularne takse.

Kad stranac, imalac diplomatskog ili službenog pasoša, putuje službeno u Crnu Goru i posjeduje odgovarajući poziv državnog organa ili institucije u Crnoj Gori, me/unarodne organizacije čije je sjedište u Crnoj Gori, stranog diplomatskog odnosno konzularnog predstavništva akreditovanog u Crnoj Gori, ne mora prilagati dokaze iz stava 1 ovog člana, osim putne isprave sa fotokopijom strane sa ličnim podacima i fotografije.

Član 9

Fotografija podnosioca zahtjeva mora da bude u boji, veličine 35 x 45 mm, i da vjerno prikazuje njegov lik, otkrivenog čela, bez kape, i to tako da 70-80% visine fotografije prikazuje glavu od brade do tjemena.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, stranac koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, odnosno odjeće, može priložiti fotografiju na kojoj je sa maramom ili kapom.

Fotografija ne smije biti dotjerivana niti retuširana.

Fotografija mora biti izra/ena na bijelom sjajnom, tankom foto-papiru.

Član 10

Dokazom o svrsi boravka i obezbije/enom smještaju smatra se: garantno, odnosno pozivno pismo, molba stranog diplomatsko-konzularnog predstavništva u Crnoj Gori, potvrda o plaćenom turističkom aranžmanu, hotelskoj ili drugoj rezervaciji smještaja, organizovanom turističkom putovanju, zakupu odnosno vlasništvu nepokretnosti u Crnoj Gori, potvrda o rezervaciji odnosno uplaćenom vezu za plovilo u Crnoj Gori, izvod iz registra plovila odnosno jahti ili potvrda o plaćenom čarteru, kao i druga odgovarajuća isprava na osnovu koje se može utvrditi svrha i obezbije/en smještaj u Crnoj Gori.

Izuzetno, stranac ne mora prilagati dokumentaciju o obezbije/enom smještaju, ako priloži dokaz da ima dovoljno finansijskih sredstava za troškove smještaja i izdržavanja za vrijeme boravka u Crnoj Gori.

Član 11

Dokazom o posjedovanju sredstava za izdržavanje za vrijeme boravka u Crnoj Gori smatra se potvrda, odnosno drugi dokaz o stanju na bankovnom računu stranca u crnogorskoj ili stranoj banci ili druga odgovarajuća potvrda o posjedovanju sredstava ili o redovnim prihodima, kao i novčana sredstva u gotovini i sredstva bezgotovinskog plaćanja (putnički čekovi, kreditne kartice i dr).

Član 12

Dokazom o sredstvu putovanja i namjeri povratka u državu iz koje dolazi ili u treću državu smatra se povratna avionska ili druga prevozna karta, saobraćajna i vozačka dozvola, ako se putuje putničkim vozilom, potvrda o zaposlenju, školovanju ili druga potvrda o socijalnom, odnosno profesionalnom statusu.

Član 13

Dokazom o zdravstvenom osiguranju smatra se putno zdravstveno osiguranje obezbije/eno od ovlašćenog osiguravajućeg društva u drugoj državi, zdravstveno osiguranje obezbije/eno u skladu sa me/unarodnim ugovorima ili zdravstveno osiguranje ostvareno pod uslovima i na način utvr/en posebnim zakonom.

U slučaju kad fizičko ili pravno lice u Crnoj Gori preuzima obavezu da obezbijedi putno osiguranje strancu koga poziva to se dokazuje polisom osiguranja izdatom od osiguravajućeg društva u mjestu njegovog prebivališta odnosno sjedišta.

Član 14

Isprave kojima se dokazuje da stranac ispunjava uslove za izdavanje vize prilažu se, po pravilu, u originalu.

Član 15

Prilikom prijema zahtjeva diplomatsko-konzularni službenik (u daljem tekstu: ovlašćeni službenik) utvr/uje identitet stranca, kao i da li je putna ili druga isprava kojom se dokazuje identitet uredna i važeća, da li je zahtjev tačno i čitko popunjen i da li su uz zahtjev podneseni odgovarajući dokazi.

Ako ovlašćeni službenik nije u mogućnosti da utvrdi vjerodostojnost priložene dokumentacije, ili zbog jezika ili pisma na kojem je isprava izdata nije u mogućnosti da utvrdi njen sadržaj, može zatražiti njenu dodatnu ovjeru i ovjereni prevod.

Član 16

Prilikom prijema zahtjeva, na obrazac zahtjeva stavlja se otisak štambilja DKP. Štambilj iz stava 1 ovog člana pravougaonog je oblika, veličine 40 x 15 mm, i sadrži:

naziv "Crna Gora", naziv DKP i mjesta za unos datuma prijema i broja zahtjeva, na crnogorskom i engleskom jeziku.

Član 17

Prilikom rješavanja po zahtjevu ovlašćeni službenik provjerava da li za izdavanje vize postoje zakonske smetnje, odnosno da li stranac ispunjava uslove za ulazak, kretanje i boravak u Crnoj Gori.

Ovlašćeni službenik može od stranca zahtijevati i dodatna obavještenja u pogledu činjenica navedenih u zahtjevu.

Član 18

Prethodna saglasnost Policije za izdavanje vize neophodna je kad postoje osnovi sumnje da podnosilac zahtjeva može predstavljati opasnost za javni poredak, nacionalnu bezbjednost i javno zdravlje Crne Gore, a naročito kad:

se nalazi u evidencijama koje vodi Policija, organ državne uprave nadležan za unutrašnje poslove i drugi državni organi, kao i me/unarodne organizacije;
je državljanin države koja se nalazi pod viznim režimom;
se traži izdavanje vize za više ulazaka za kratkoročni boravak sa rokom važenja od jedne godine;
se saglasno raspoloživim evidencijama utvrdi da je podnosilac zahtjeva tokom prethodnog boravka u Crnoj Gori prekoračio dozvoljeni boravak utvr/en u vizi;
postoje neregulisani porodični odnosi ako je bio u braku sa crnogorskim državljaninom, a naročito ako u tom braku ima maloljetnu djecu koja žive u Crnoj Gori.
U slučaju postojanja okolnosti iz stava 1 ovog člana, ovlašćeni službenik dostavlja Policiji podatke o podnosiocu zahtjeva, njegovoj putnoj ispravi, razlozima i cilju putovanja i druge podatke potrebne da bi se izvršila provjera, sa svojim mišljenjem.

Član 19

Ovlašćeni službenik može podnosioca zahtjeva da pozove na razgovor. Na poziv iz stava 1 ovog člana stranac mora lično da se odazove.

Ukoliko se podnosilac zahtjeva ne javi lično na razgovor, ovlašćeni službenik neće izdati vizu.

Član 20

Ako postoji sumnja u svrhu boravka ili njegovu namjeru povratka u zemlju iz koje dolazi, podnosilac zahtjeva se može pozvati na dodatni razgovor radi davanja dodatnih obavještenja.

Član 21

Ovlašćeni službenik može, ako ocijeni potrebnim, zatražiti i druge isprave kojima će stranac dodatno potkrijepiti svoj zahtjev, kao što su: potvrda poslodavca o upućivanju na službeni put u Crnu Goru, potvrda poslodavca o korišćenju godišnjeg odmora, potvrda o penzionerskom statusu, potvrda o upisanim studijama i drugo.

Član 22

Imaocu diplomatskog ili službenog pasoša može se izdati viza za kratki boravak (viza C), ukoliko priloži dokumentaciju kojom dokazuje svrhu boravka u Crnoj Gori i dobije prethodnu saglasnost Ministarstva.

Član 23

Obrazac vize je u obliku naljepnice pravougaonog oblika, veličine 10,5 x 7,4 cm, izra/en na posebnom zaštitnom papiru, hemijski osjetljivom na izbjeljivače na bazi hlora, kisjeline, baze i druge organske rastvarače, koji sadrži vidljiva i nevidljiva UV vlakna, u tri izvedene pastelne boje crvene, plave i žute, sa ugra/enim zaštitnim elementima, kinegramom, optičkim mastilom, kao i posebnom zaštitnom tehnikom za pečatiranje.

Obrazac iz stava 1 ovog člana, izra/en je u skladu sa standardima ICAO 9303 ID-2 za dimenzije i fizičke karakteristike i sadrži: u gornjem lijevom uglu Grb Crne Gore, u središnjem gornjem dijelu naziv "VIZA", a u gornjem desnom uglu serijski broj vize. U pozadini je ispisan naziv "MNE" u mikroštampi. Na lijevoj strani obrasca, ispod Grba Crne Gore je mjesto za fotografiju, dimenzija 32 x 41 mm, a sa desne strane fotografije su mjesta za mašinski čitljiv dio u koji se unose podaci: ime i prezime, rok važenja, vrsta vize, broj ulazaka, trajanja boravka, broj dana, mjesto i datum izdavanja, broj putne isprave, napomene, kao i mjesta za potpis ovlašćenog službenika, pečat organa koji je izdao vizu i iznos naplaćene konzularne takse za izdatu vizu ili oznaku "gratis" ako je viza izdata bez naplate takse. U donjem dijelu je prostor za upisivanje kodiranih podataka za automatsko očitavanje (Obrazac broj 2).

Obrazac se štampa na crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku.

Član 24

Podaci iz člana 23 ovog pravilnika unose se u obrazac vize prije unošenja vize u putnu ispravu.

Podaci na obrascu vize otiskuju se optičkim (ink-jet) mastilom.

Izuzetno, u slučaju tehničkih poteškoća prouzrokovanih višom silom, obrazac vize se može ispuniti rukom.

Član 25

Viza se izdaje lijepljenjem naljepnice vize na prvu slobodnu stranicu putne isprave stranca predvi/enu za unošenje vize, na kojoj ne smije biti štambilj ili neka druga oznaka, tako da mašinski čitljiv zapis na obrascu vize bude okrenut prema spoljnoj ivici stranice putne isprave.

Član 26

Obrazac za unošenje vize u slučajevima iz člana 22 stav 7 Zakona je pravougaonog oblika, veličine 15 x 21 cm i sadrži: Grb Crne Gore, naziv "CRNA GORA", naziv "OBRAZAC ZA UNOŠENJE VIZE", serijski broj, mjesta za unos sljedećih podataka, i to: naziv organa koji izdaje vizu, ime i prezime, datum ro/enja, broj putne isprave, datum izdavanja, mjesta za pečat i potpis ovlašćenog službenika, kao i prostor za unošenje vize (Obrazac broj 3).

Obrazac za unošenje vize štampa se na crnogorskom, engleskom i francuskom jeziku.

Član 27

Na popunjenom obrascu vize ne smije se ništa mijenjati. Ako je došlo do greške prilikom popunjavanja, viza se mora poništiti.

Poništavanje vize vrši se stavljanjem na obrascu vize otiska štambilja "PONIŠTENO", koji je pravougaonog oblika, veličine 70 x 30 mm, na crnogorskom i engleskom jeziku, a preko optički promjenljivog elementa povlači se crta oštrim predmetom.

Ako je viza već unešena u putnu ispravu, poništava se na način iz stava 2 ovog člana, a u putnu ispravu se unosi nova viza.

Ovlašćeni službenik dostavlja Ministarstvu obavještenje o poništavanju vize koje sadrži: ime i prezime podnosioca zahtjeva, datum, mjesto i državu ro/enja, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave, DKP koje je izdalo vizu, mjesto i datum izdavanja vize, vrstu i broj poništene vize, razloge za poništenje vize, mjesto i datum poništavanja vize.

Član 28

Poništavanje vize u slučajevima iz člana 28 Zakona vrši se na način propisan članom 27 stav 2 ovog pravilnika.

IV EVIDENCIJE

Član 29

Evidencije koje vodi Ministarstvo sadrže:

evidencija o izdatim vizama: ime i prezime stranca, datum, mjesto i državu ro/enja, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave, naziv organa koji je izdao putnu ispravu, datum i mjesto podnošenja zahtjeva, vrstu izdate vize, organ koji je izdao vizu, datum i mjesto izdavanja vize, rok važenja vize, produženja i skraćenja vize, ukupno trajanje boravka stranca u Crnoj Gori koji je osnov za izdavanje vize i iznos naplaćene konzularne takse.
evidencija o odbijenim zahtjevima: ime i prezime podnosioca zahtjeva, datum, mjesto i državu ro/enja, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave, naziv organa koji je izdao putnu ispravu, datum i mjesto podnošenja zahtjeva i razloge zbog kojih viza nije izdata.
evidencija o poništenim vizama: ime i prezime stranca, datum, mjesto i državu ro/enja stranca, državljanstvo, vrstu i broj putne isprave, organ koji je poništio vizu, vrstu i broj poništene vize, razloge poništenja vize, mjesto i datum poništenja vize.
Član 30

Evidencije iz člana 29 ovog pravilnika vode se u elektronskoj formi.

Izuzetno, kad nema tehničkih uslova za vo/enje evidencije na način iz stava 1 ovog člana, evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti ovjerena, prošivena, a stranice označene brojevima i koja se zaključuje na kraju kalendarske godine, na stranici posljednjeg upisanog stranca ili nakon što se sve stranice popune.

Član 31

Obrasci br. 1, 2 i 3 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni dio.

V ZAVRŠNA ODREDBA

Član 32

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 09/8-60/61-8
Podgorica, 18. septembra 2009. godine

Ministar,
Milan Roćen, s.r