UREDBA O VIZNOM REZIMU

UREDBA O VIZNOM REŽIMU (смотреть PDF)

(Uredba je objavljena u "Službenom listu CG", br. 18/2009)
UREDBA 1
O VIZNOM REŽIMU
Član 1 Državljani: Kneževine Andore
Argentinske Republike Arube
Australije Republike Austrije Kraljevine Belgije Bermuda
Bosne i Hercegovine, Savezne Republike Brazil Brunej Darusalama
Republike Bugarske
Češke Republike Republike Čile
Kraljevine Danske
Republike Estonije
Republike Finske Francuske Republike Republike Gvatemale
Grčke Republike
Republike Honduras
Republike Hrvatske Irske
Republike Island
Republike Italije
Države Izrael
Japana
Kanade Republike Kipar Republike Koreje
__________________________
1/ Uredba o viznom režimu (Sl. list Crne
Gore, br. 18/09 od 11.03.2009. godine) - državljani navedenih zemalja
mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti
u Crnoj Gori do 90 dana, sa važećom putnom ispravom bez vize.
Republike Kostarike
Republike Letonije
Republike Mađarske
Republike Makedonije
Kneževine Lihtenštajn
Republike Litvanije
Velikog Vojvodstva Luksemburg Malezije
Republike Malte
Sjedinjenih Meksičkih Država Kneževine Monako,
Republike Nikaragve
Kraljevine Holandije Holandskih Antila
Kraljevine Norveške
Novog Zelanda
Savezne Republike Njemačke
Republike Paname
Republike Paragvaj
Republike Poljske Portugalske Republike Rumunije
Republike El Salvador
Republike San Marino,
Sejšelskih ostrva
Republike Singapur
Sjedinjenih Američkih Država Slovačke Republike
Republike Slovenije Rerpublike Srbije Svete Stolice
Kraljevine Španije Kraljevine Švedske Švajcarske Konfederacije
Republike Turske
Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske
Ukrajine 2
Istočne Republike Urugvaj i
Bolivarske Republike Venecuele
- kao i imaoci važećih putnih isprava izdatih u posebnom upravnom području
Hong Kong NR Kine i Makao NR Kine
_________________________
2/ zemlje dodate Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o viznom režimu (Sl.list
Crne Gore br. 61/11 od 23.12.2011.godine) su dopisane kurzivom
Član 2
Državljani:

država članica Evropske Unije
Kneževine Andore
Kneževine Monako
Republike San Marino
Kraljevine Norveške
Kraljevine Lihtenštajn
Republike Irske
Svete Stolice
Švajcarske Konfederacije
Bosne i Hercegovine
Republike Srbije
Republik Hrvatske
Republike Makedonije i
Republike Kosovo
– mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana sa važećom ličnom kartom, odnosno drugom ispravom na osnovu koje se može utvrditi njihov identitet i državljanstvo.

Član 3
Državljani:

Republike Albanije
Republike Ekvador
Republike Kube
Republike Peru i
Ruske federacije
mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana, sa važećom putnom ispravom bez viza.

Član 4

Državljani država koje nijesu navedene u članu 1, 2 i 3 ove uredbe, ili sa kojima nije zaključen međunarodni ugovor o ulasku, boravku odnosno prelasku preko teritorije

Crne Gore, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori na osnovu važeće putne isprave u koju je unesena viza.

Član 5

Imaoci putnih isprva sa važećom Šengen vizom, važećom vizom Sjedinjenih Američkih država, Ujedinjenog kraljevstva i Sjeverne Irske i Republike Irske ili dozvolom boravka u tim zemljama mogu ulaziti i boraviti, odnosno prelaziti preko teritorije Crne Gore do sedam dana, a najduže do isteka vize, ako je vrijeme važenja te vize kraće od sedam dana.

Član 6

Imaoci putnih isprava izdatih od Organizacija Ujedinjenih nacija ili njenih specijalizvoanih agencija (Laissez-Passer) mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 90 dana bez vize.

Član 7

Imaoci putnih isprava izdatih od strane država članica Evropske Unije, ili i

Sjedinjenih Američkih Država, Kraljevine Norveške, Republike Island, Švajcarske konfederacije, Kanade, Državne zajednice Australije, Novog Zelanda i Japana, naosnovu Konvencije o pravnom položaju izbjeglica iz 1951. godine ili Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva iz 1954. godine, kao i putnih isprava za strance – mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori do 30 dana bez vize.

Član 8

Državljani država sa kojima su zaključeni bilateralni sporazumi o ukidanju viza na diplomatske i službene pasoše, odnosno o uslovima putoavnja mogu ulaziti, boraviti i prelaziti teritorije Crne Gore u skladu sa tim sporazumima.

Član 9

Imaoci važećeg pasoša, diplomatskog ili službenog pasoša, akreditovani pri diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore ili licima kojima je izdata posebna lična karta, mogu ulaziti, prelaziti preko teritorije i boraviti u Crnoj Gori bez vize.

Napomena1:

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju između Crne Gore i
Republike
Srbije

, od 12. februara 2007. godine,
državljani
Crne Gore kojima je potrebna konzularna
zaštita i stranci kojima je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru, mogu se obratiti diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u Alžiru, Angoli, Argentini, Australiji, Bjelorusiji, Brazilu, Bugarskoj, Češkoj, Danskoj, Egiptu, Etiopiji, Finskoj,

Holandiji, Indiji, Indoneziji, Iraku, Iranu, Izraelu, Japanu, Jordanu, Južnoj Africi, Kanadi,
Kuvajtu, Libiji, Maroku, Meksiku, Nigeriji, Norveškoj, Peruu, Potrugalu, Republici
Koreji, Rumuniji, Siriji, Slovačkoj, Španiji, Švedskoj, Tunisu, Ukrajini i Zambiji.

Napomena2:

U skladu sa Sporazumom između Ministarstva inostranih poslova Crne Gore i

Ministarstva inostranih poslova
Republike Bugarske
o viznim pitanjima i konzularnoj sardanji, od 20. maja 2008. godine, državljaniCrne Gore kojima je potrebna konzularnazaštita i stranci kojima je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru, mogu se obratiti

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Bugarske u Azerbejdžanu/Baku, Gruziji/Tbilisi, Jermeniji/Jerevan, Moldaviji/Kišnjev i Kazahstanu/Astana.

Napomena3:

U skladu sa Sporazumom između Crne Gore i
Republike Hrvatske
o pružanju konzularne pomoći i zastupljenosti u izdavanju viza, od 30. juna 2011. godine, državljani

Crne Gore kojima je potrebna konzularna zaštita i stranci kojima je potrebna viza za ulazak u Crnu Goru, mogu se obratiti diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u Australiji/Generali konzulat u Melburnu i Pertu, Čileu/Santiago i
Sjedinjenim Američkim Državama/Generalni konzulat u Los Anđelesu.